Vyhláška č. 599/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

(v znení č. 543/2008 Z. z., 111/2017 Z. z.)

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Účinnosť od 01.07.2017