Oznámenie č. 593/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu

Čiastka 227/2002
Platnosť od 11.10.2002
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 10. apríla 2002 na základe článku 26 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 13. októbra 2002 na základe článku 26 ods. 2.