Oznámenie č. 590/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. septembra 2002, na základe článku 8 ods. 1. 2. júna 2005 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, stavebníctva a bývania...