Vyhláška č. 581/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.