Uznesenie č. 580/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. septembra 2002 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 09.10.2002 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.