Úplné znenie č. 579/2002 Z. z.Úplné znenie zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

Čiastka 223/2002
Platnosť od 04.10.2002 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.