Oznámenie č. 577/2002 Z. z.Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu

Čiastka 222/2002
Platnosť od 04.10.2002 do31.03.2005
Zrušený 115/2005 Z. z.

577

OZNÁMENIE

Národného bezpečnostného úradu

Národný bezpečnostný úrad vydal podľa § 129 ods. 8 a 12 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. a zákona č. 328/2002 Z. z.

výnos z 25. septembra 2002 č. 23/2002, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a určuje hodnotu občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 23/2002 Vestníka Národného bezpečnostného úradu a možno doň nazrieť v Národnom bezpečnostnom úrade.