Vyhláška č. 575/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti

(v znení č. 373/2004 Z. z.)

Čiastka 221/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2004 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.