Oznámenie č. 569/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)

Čiastka 219/2002
Platnosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2002 na základe článku 15 ods. 1.

569

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 2002 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda).

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2002 na základe článku 15 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou skončí platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o preberaní osôb na spoločnej hranici podpísanej v Prahe 26. augusta 1991.

K oznámeniu č. 569/2002 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)

Vláda Slovenskej republiky

a

spolková vláda Rakúskej republiky

(ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc z priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a ich národmi,

s úmyslom postaviť sa proti nelegálnemu prisťahovalectvu v duchu európskych snažení,

vedené snahou uľahčiť preberanie osôb, ktoré nelegálne vstúpia na územie druhej zmluvnej strany alebo sa na ňom nelegálne zdržiavajú, a prevoz osôb v súlade so všeobecnými medzinárodnými právnymi normami a v duchu vzájomnej spolupráce,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

PRIJÍMANIE VLASTNÝCH ŠTÁTNYCH OBČANOV

Článok 1

(1) Každá zmluvná strana prevezme neformálne osobu, ktorá na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba má štátne občianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany. To isté platí pre osoby, ktoré stratili po vstupe na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany štátne občianstvo požiadanej zmluvnej strany bez toho, aby dostali aspoň prísľub udelenia štátneho občianstva zo strany štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) Žiadajúca zmluvná strana za rovnakých podmienok prevezme túto osobu späť, ak sa dodatočne v priebehu šiestich (6) mesiacov zistí, že v čase vycestovania z územia štátu žiadajúcej zmluvnej strany nespĺňala podmienky podľa odseku 1.

Článok 2

(1) Ak sa štátne občianstvo osoby nedá zistiť podľa článku 1 ods. 1, zistí ho na žiadosť diplomatická misia alebo konzulárne zastúpenie štátu tej zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo osoba pravdepodobne má, a ak to bude potrebné, vydá náhradný cestovný doklad.

(2) Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť podľa odseku 1 bezodkladne, najneskôr do štrnástich (14) dní. Ak požiadaná zmluvná strana zistí štátne občianstvo osoby, vydá bezodkladne, ak to bude potrebné, náhradný cestovný doklad. Ak sa štátne občianstvo nepotvrdí, požiadaná zmluvná strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť žiadajúcej zmluvnej strane.

(3) Návrat osoby sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa zistenia štátneho občianstva. Túto lehotu možno na žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany predĺžiť počas trvania právnych alebo vecných prekážok. Žiadajúca zmluvná strana bezodkladne informuje požiadanú zmluvnú stranu o odstránení týchto prekážok.

Článok 3

Ak si odovzdanie osoby vyžaduje z dôvodu jej veku, zdravotného stavu alebo z iných závažných dôvodov ochranné alebo bezpečnostné opatrenia, žiadajúca zmluvná strana to oznámi príslušnému orgánu tej zmluvnej strany, ktorej je odovzdávaná osoba štátnym občanom, minimálne týždeň vopred s uvedením miesta a času odovzdania, aby táto zmluvná strana mohla podniknúť potrebné opatrenia na prevzatie tejto osoby.

KAPITOLA II

PREBERANIE ŠTÁTNYCH OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Článok 4

(1) Každá zmluvná strana prevezme na žiadosť druhej zmluvnej strany štátnych občanov tretích štátov alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup alebo pobyt, ak je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že tieto osoby vstúpili na územie jej štátu z územia štátu požiadanej zmluvnej strany po tom, ako sa zdržali na území štátu požiadanej zmluvnej strany alebo prešli územím jej štátu.

(2) Každá zmluvná strana po predchádzajúcom oznámení druhej zmluvnej strany neformálne prevezme štátneho občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti do siedmich (7) dní odo dňa neoprávneného vstupu. Ak požiadaná zmluvná strana odmietne neformálne prevzatie osoby, možno požiadať o prevzatie osoby podľa odseku 1.

(3) Povinnosť na prevzatie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na

a) štátnych občanov tretích štátov alebo na osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí pri výstupe z územia štátu požiadanej zmluvnej strany a vstupe na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany mali platné vízum alebo iné platné povolenie na pobyt tejto zmluvnej strany alebo ktorým pri ich vstupe alebo po ich vstupe bolo vydané vízum alebo iné platné povolenie na pobyt touto zmluvnou stranou, iba ak by tieto osoby mali vízum alebo iné platné povolenie na pobyt, ktoré vystavila požiadaná zmluvná strana a ktorého platnosť je dlhšia ako platnosť víza alebo iného povolenia vydaného žiadajúcou zmluvnou stranou,

b) štátnych občanov tretích štátov alebo na osoby bez štátnej príslušnosti, ktorým žiadajúca zmluvná strana priznala buď štatút utečenca podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov zo Ženevy z 28. júla 1951 doplneného Protokolom z New Yorku z 31. januára 1967, alebo štatút osôb bez štátnej príslušnosti podľa Dohovoru z New Yorku z 28. septembra 1954 o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti,

c) štátnych občanov susedného štátu žiadajúcej zmluvnej strany, štátnych občanov tretích štátov alebo na osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí majú v štáte žiadajúcej zmluvnej strany povolenie na trvalý pobyt, ak je vycestovanie do tohto štátu možné.

Článok 5

Povolením na pobyt podľa tejto readmisnej dohody sa rozumie každé povolenie vydané jednou zmluvnou stranou, ktoré oprávňuje na pobyt na území jej štátu. Nepatrí sem časovo obmedzené povolenie na pobyt na území štátu jednej zo zmluvných strán s prihliadnutím na realizáciu žiadosti o azyl.

Článok 6

(1) Žiadosť o prevzatie podľa článku 4 ods. 1 sa musí podať do dvanástich (12) mesiacov od zistenia neoprávneného vstupu alebo neoprávneného pobytu štátneho občana tretieho štátu alebo osoby bez štátnej príslušnosti na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.

(2) Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť o prevzatie bezodkladne, najneskôr však do štrnástich (14) dní. Ak požiadaná strana odmietne prevzatie, oznámi dôvody odmietnutia žiadajúcej zmluvnej strane.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa vopred navzájom písomne informujú o mieste a čase prevzatia osoby.

(4) Prevzatie štátneho občana tretieho štátu alebo osoby bez štátnej príslušnosti sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do troch (3) mesiacov po súhlase požiadanej zmluvnej strany s prevzatím. Túto lehotu možno predĺžiť na žiadosť žiadajúcej zmluvnej strany počas trvania právnych alebo vecných prekážok.

Článok 7

Žiadajúca zmluvná strana prevezme do tridsiatich (30) dní späť štátneho občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ak požiadaná zmluvná strana po prevzatí zistí, že nie sú splnené podmienky na prevzatie osoby podľa článku 4.

KAPITOLA III

PREVOZ

Článok 8

(1) Každá zmluvná strana zabezpečí policajný prevoz štátnych občanov tretích štátov alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to požiada druhá zmluvná strana a ak je zabezpečené prevzatie cieľovým štátom a trasa v iných tranzitných štátoch.

(2) O prevoz sa nežiada a možno ho odmietnuť, ak osobe v cieľovom štáte alebo v inom tranzitnom štáte hrozí nebezpečenstvo neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, alebo trestu smrti alebo ak by bol jej život alebo sloboda ohrozená z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej spoločenskej skupine alebo pre jej politické názory. Prevoz možno ďalej odmietnuť, ak občanovi tretieho štátu hrozí v štáte požiadanej zmluvnej strany alebo v cieľovom štáte, alebo v inom tranzitnom štáte trestné stíhanie.

(3) Ak požiadaná zmluvná strana odmietne žiadosť o prevoz pre nesplnenie podmienok, oznámi dôvody odmietnutia žiadajúcej zmluvnej strane.

(4) Tranzitné vízum požiadanej zmluvnej strany sa nevyžaduje.

(5) Prevážané osoby možno vrátiť žiadajúcej zmluvnej strane, ak sa dodatočne zistia alebo vyjdú najavo skutočnosti uvedené v odseku 2 alebo ak nie je zabezpečená trasa alebo prevzatie cieľovým štátom.

KAPITOLA IV

ÚRADNÝ SPRIEVOD

Článok 9

(1) Ak sa prevoz osôb podľa článkov 3 a 4 alebo podľa článku 8 má uskutočniť s úradným sprievodom, informuje o tom žiadajúca zmluvná strana požiadanú zmluvnú stranu.

(2) Úradný sprievod až po odovzdanie osoby požiadanej zmluvnej strane zásadne poskytuje žiadajúca zmluvná strana.

(3) Ak sa prevoz osôb podľa článku 8 uskutočňuje s úradným sprievodom žiadajúcej zmluvnej strany, požiadaná zmluvná strana v prípade prevozu na pozemnej komunikácii preberá kontrolu od spoločnej štátnej hranice a v prípade prevozu leteckou cestou nad medzipristátím na letisku svojho štátu.

(4) Úradný sprievod žiadajúcej zmluvnej strany nesmie opustiť medzinárodnú zónu letiska štátu požiadanej zmluvnej strany.

KAPITOLA V

NÁKLADY

Článok 10

Všetky náklady spojené s preberaním až po spoločné štátne hranice podľa článkov 1, 3 a 4, ako aj náklady spojené s prevozom podľa článku 8 idú na ťarchu žiadajúcej zmluvnej strany. To isté platí pre prípady spätného prevzatia podľa článku 1 ods. 2 a článku 7.

KAPITOLA VI

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 11

(1) Ak sa osobné údaje odovzdávajú na účel vykonávania tejto dohody, môžu sa tieto informácie týkať výlučne

a) osobných údajov odovzdávanej osoby, prípadne jej príbuzných (priezvisko, meno, prípadne rodné priezvisko, prezývka alebo pseudonym, falošné meno, dátum a miesto narodenia, pohlavie, súčasné a prípadné predchádzajúce štátne občianstvo),

b) pasu, občianskeho preukazu, iných dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (číslo, doba platnosti, dátum a miesto vydania, vydávajúci orgán atď.),

c) iných údajov potrebných na identifikáciu odovzdávanej osoby,

d) miest pobytu a trasy cesty,

e) povolení na pobyt alebo víz,

f) podkladov pre pátraciu službu, ktoré sú k dispozícii a ktoré by mohli byť podľa tejto dohody dôležité na preverenie podmienok prevzatia.

(2) Pri odovzdávaní údajov podľa tejto dohody platia podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán tieto ustanovenia:

a) použitie údajov príjemcom je prípustné len na daný účel a za podmienok predpísaných odovzdávajúcim orgánom,

b) príjemca na žiadosť informuje odovzdávajúci orgán o používaní odovzdaných údajov a dosiahnutých výsledkoch,

c) osobné údaje sa môžu odovzdávať len príslušným orgánom; ďalšie odovzdávanie iným orgánom sa môže uskutočniť len na základe predchádzajúceho súhlasu odovzdávajúceho orgánu,

d) odovzdávajúci orgán sa zaväzuje, že bude dbať na správnosť odovzdávaných údajov, ako aj na ich nutnosť a pomernosť vzhľadom na sledovaný účel spojený s odovzdávaním; pritom treba brať do úvahy podľa súčasného vnútroštátneho právneho poriadku zákazy platné pri odovzdávaní; ak sa ukáže, že boli odovzdané údaje, ktoré sa nemali odovzdať, treba to bezodkladne oznámiť príjemcovi; príjemca je povinný ich opraviť alebo zničiť,

e) odovzdávajúci a prijímajúci orgán sa zaväzujú spísať o odovzdaní osobných údajov záznam,

f) odovzdávajúci a prijímajúci orgán sa zaväzujú účinne chrániť odovzdané údaje pred neoprávneným prístupom, neoprávneným pozmenením a neoprávneným zverejnením,

g) odovzdané údaje, ktoré zničí odovzdávajúci orgán, musí v priebehu šiestich (6) mesiacov zničiť aj prijímajúci orgán.

KAPITOLA VII

VYKONÁVACIE USTANOVENIA

Článok 12

Predpisy potrebné na vykonávanie tejto dohody sú ustanovené vo vykonávacom protokole k tejto dohode. Sú to:

a) spôsob vzájomnej komunikácie a praktický spôsob postupu,

b) údaje, ktoré musia byť obsiahnuté v žiadostiach o preberaní a prevoze,

c) podklady a dôkazové prostriedky, prípadne prostriedky na hodnoverné preukázanie, ktoré sú potrebné na prevzatie a hodnovernosť týchto prostriedkov,

d) orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody,

e) predpisy o nákladoch a

f) konanie expertných rokovaní.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Zmluvné strany sa navzájom podporujú pri vykonávaní a výklade tejto dohody a vykonávacieho protokolu. Spory, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri aplikácii a interpretácii tejto dohody, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 14

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd.

Článok 15

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť po uplynutí šesťdesiatich (60) dní odo dňa, v ktorom si zmluvné strany navzájom diplomatickou cestou oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou skončí platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o preberaní osôb na spoločnej hranici podpísanej v Prahe 26. augusta 1991.

Článok 16

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Meniť alebo doplniť túto dohodu možno po vzájomnom súhlase oboch strán.

(2) Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí tridsať (30) dní odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

(3) Každá zo zmluvných strán môže pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodov ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť doručením oznámenia druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Dané vo Viedni 20. júna 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

vládu Slovenskej republiky:

Ivan Šimko v. r.

Za

spolkovú vládu Rakúskej republiky:

Ernst Strasser v. r.