Oznámenie č. 567/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov

Čiastka 218/2002
Platnosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.