Oznámenie č. 56/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 14. novembra 2001.

56

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 2001 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky.

V súlade s článkom 6 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 14. novembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

želajúc si ďalej prispievať k upevňovaniu priateľských vzťahov a rozvíjať spoluprácu medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia platných diplomatických, služobných alebo úradných pasov, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zotrvať na tomto území bez víz počas deväťdesiatich (90) dní v priebehu jedného polroka odo dňa vstupu.

(2) Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia platných diplomatických, služobných alebo úradných pasov svojich krajín, ako aj členovia ich rodín môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany bez víz a zotrvať na tomto území na účely vykonávania služobných povinností ako členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov zmluvných strán v druhom štáte. Uvedené zrušenie vízovej povinnosti sa nevzťahuje na príslušnú akreditáciu týchto osôb v prijímajúcom štáte v súlade s ustanoveniami článku 10 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 alebo článku 11 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany, uvedení v článku 1 tejto dohody, sú povinní počas svojho pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy týkajúce sa pobytu cudzincov na území prijímajúceho štátu.

Článok 3

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť vstup alebo skončiť pobyt na území svojho štátu osobám, ktoré považuje za nežiaduce.

Článok 4

(1) Zmluvné strany si navzájom diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických, služobných alebo úradných pasov, a to v lehote najneskôr tridsiatich (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

(2) Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán vydá nový vzor pasu alebo vykoná zmenu v už platných pasoch, uvedené zmeny sa musia oznámiť druhej zmluvnej strane písomne diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením do praxe, pričom sa zašle nový vzor pasu.

Článok 5

(1) Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia.

(2) Zavedenie alebo zrušenie takých opatrení bude druhej zmluvnej strane oznámené do štyridsiatich ôsmich (48) hodín diplomatickou cestou.

Článok 6

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť do tridsiatich (30) dní odo dňa výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany navzájom oznamujú splnenie vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti dohody.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu písomne diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť dohody sa končí uplynutím šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Dané v Buenos Aires 2. júla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu platí znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu Argentínskej republiky:

Adalbert Rodríguez Giavarini v. r.