Vyhláška č. 55/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002
Účinnosť od 01.06.2019