Vyhláška č. 545/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe označovania výrobkov cenami

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.08.2007
Účinnosť od 01.05.2004 do31.08.2007
Zrušený 387/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 3 ods. 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii. Ustanovenia § 4 písm. a) a b) strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slove...