Nariadenie vlády č. 528/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

(v znení č. 461/2011 Z. z.)

Čiastka 205/2002
Platnosť od 14.09.2002
Účinnosť od 20.12.2011