Uznesenie č. 522/2002 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Čiastka 202/2002
Platnosť od 11.09.2002
Redakčná poznámka

Kolektívna dohoda vo verejnej službe v súlade s § 50 ods. 4 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

OBSAH

Pôvodný predpis

11.09.2002