Vyhláška č. 518/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.

OBSAH