Zákon č. 510/2002 Z. z.Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 199/2002
Platnosť od 31.08.2002
Účinnosť od 01.12.2009
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. III bodov 1 až 10, 12, 14 a 17 až 22 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002, a s výnimkou ustanovení čl. I § 12 ods. 2, § 13 ods. 3, § 15 ods. 2, § 16 ods. 1 prvej vety, ods. 2 druhej vety a ods. 3 druhej vety, § 17 ods. 2 druhej...