Vyhláška č. 51/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2002
Platnosť od 08.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2002 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

08.02.2002