Nariadenie vlády č. 504/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

Čiastka 195/2002
Platnosť od 29.08.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do30.06.2006
Zrušený 395/2006 Z. z.