Vyhláška č. 498/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Čiastka 192/2002
Platnosť od 27.08.2002 do14.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do14.11.2005
Zrušený 401/2006 Z. z.