Vyhláška č. 498/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

(v znení č. 494/2005 Z. z.)

Čiastka 192/2002
Platnosť od 27.08.2002 do14.06.2006
Účinnosť od 15.11.2005 do14.06.2006
Zrušený 401/2006 Z. z.