Zákon č. 496/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z.

Čiastka 192/2002
Platnosť od 27.08.2002 do30.11.2011
Účinnosť od 01.09.2002 do30.11.2011
Zrušený 392/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 - 30.11.2011

Pôvodný predpis

27.08.2002