Vyhláška č. 494/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov

Čiastka 191/2002
Platnosť od 24.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

OBSAH