Zákon č. 488/2002 Z. z.Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 186/2002
Platnosť od 22.08.2002
Účinnosť od 01.02.2007
Redakčná poznámka

s výnimkou § 30 ods. 7 a 8, § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii