Oznámenie č. 484/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002

484

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1998 a 30. novembra 1998 výmenou diplomatických nót bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Zmluva o konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi Republikou československou a Veľkovojvodstvom luxemburským

(Ženeva 18. septembra 1929, č. 142/1930 Zb.)

2. Dohoda medzi Československou republikou na strane jednej a Belgickom a Luxemburským veľkovojvodstvom na strane druhej o odškodnení niektorých belgických a luxemburských záujmov v Československu

(Brusel 30. septembra 1952)

3. Dodatok k Dohode medzi Československou republikou na strane jednej a Belgickom a Luxemburským veľkovojvodstvom na strane druhej o odškodnení niektorých belgických a luxemburských záujmov v Československu z 30. septembra 1952

(Praha 6. júla 1964)

4. Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom

(Praha 6. decembra 1968, vyhláška č. 53/1972 Zb.)

5. Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva

(Luxemburg 17. júna 1976, vyhláška č. 85/1979 Zb.)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o medzinárodnej cestnej preprave tovaru

(Luxemburg 15. júla 1982)

7. Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou ČSSR a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o medzinárodnej cestnej preprave tovaru

(Luxemburg 24. septembra 1982)

8. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami krajín BENELUXu uzavretá výmenou nót

(Praha 13. decembra 1990, oznámenie č. 162/1991 Zb.)

9. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

(Luxemburg 18. marca 1991, oznámenie č. 227/1993 Z. z.)

10. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o vnútrozemskej plavbe

(Luxemburg 30. decembra 1992)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.