Oznámenie č. 484/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002