Zákon č. 480/2002 Z. z.Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 184/2002
Platnosť od 22.08.2002
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

okrem § 11 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 2, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám