Oznámenie č. 475/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach

Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002 do30.01.2004
Zrušený 35/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 339/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. augusta 2003.