Zákon č. 470/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Čiastka 180/2002
Platnosť od 13.08.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 19 ods. 1 písm. c), ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii