Zákon č. 456/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Čiastka 175/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodov 4, 8 až 10 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a s výnimkou čl. I bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii