Zákon č. 442/2002 Z. z.Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Čiastka 170/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.01.2019