Nález č. 44/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 22/2002
Platnosť od 01.02.2002 do30.11.2003
Účinnosť od 01.02.2002 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2002 - 30.11.2003

Pôvodný predpis

01.02.2002