Zákon č. 438/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Čiastka 169/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.01.2003