Zákon č. 434/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002 do30.04.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do30.04.2005
Zrušený 182/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 6a ods. 2 a 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám

OBSAH