Zákon č. 432/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodu 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii