Zákon č. 430/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002