Vyhláška č. 43/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Čiastka 21/2002
Platnosť od 31.01.2002 do14.08.2008
Účinnosť od 01.02.2002 do14.08.2008
Zrušený 276/2008 Z. z.