Zákon č. 427/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2002
Platnosť od 31.07.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2002 do31.12.2002
Zrušený 523/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 4, 21, 24, 49, 51, 52, 53, 62 a 63, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. I bodov 5, 6, 10, 22, 23 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004 a čl. I bodov 9, 11, 13, 14, 15, 20, 30 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia p...

427

ZÁKON

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „Úrad pre finančný trh".

2. V § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Kancelária verejného ochrancu práv,".

3. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Slovenská akadémia vied" vkladá čiarka a slová „Kancelária verejného ochrancu práv".

7. V § 5 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „zriadených zákonom" nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov".

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.".

12. V § 5 ods. 1 písm. k) sa za slová „(ďalej len „prostriedky Európskych spoločenstiev")" vkladajú slová „znížené o úrok z omeškania (§ 47a ods. 4)".

16. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 5 ods. 1 písm. k)]".

17. V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:

a) realizovaných štátnych záruk poskytnutých podľa osobitného predpisu,5a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

18. V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

19. V § 6 odsek 6 znie:

(6) Na uzatváranie zmlúv o návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. a) sa vzťahuje osobitný predpis.5a) Návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) možno poskytnúť na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom návratnej finančnej výpomoci. V zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. b) a c) musí byť dohodnutá doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc poskytuje, a spôsob jej splácania. Doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) poskytuje, nemôže byť dlhšia ako štyri roky. Poskytnutú návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 písm. b) a c) nemožno zmeniť na iný druh finančného vzťahu. Pri poskytovaní návratných finančných výpomocí podľa odseku 5 písm. b) a c) úrok môže byť predmetom zmluvy.".

26. V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) na úhradu trvalej zálohy pri vydaní medzinárodnej platobnej karty, ak je jej vydanie nevyhnutné na zabezpečenie zahraničných pracovných ciest.".

27. V § 10 odsek 11 znie:

(11) Prostriedky určené štátnym rozpočtom na programy podľa § 8 ods. 2 možno použiť len na určený program. Nepoužité prostriedky v bežnom rozpočtovom roku, s výnimkou prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „mzdy") a prostriedkov na odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti z týchto miezd, možno previesť do nasledujúceho rozpočtového roka, a to len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Súhlas ministerstva na prevod prostriedkov do nasledujúceho rozpočtového roka v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv sa nevyžaduje. Nepoužité prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia môže použiť aj v nasledujúcom roku, prevedie v decembri bežného roka na osobitný bežný účet dofinancovania programov vedený v Národnej banke Slovenska. Použitie prostriedkov z tohto účtu sa sleduje podľa rozpočtovej klasifikácie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku. V prípade, že sú na ten istý program rozpočtované prostriedky aj v nasledujúcom roku, prednostne sa dočerpajú prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcom roku. Zmeny v programoch najmä presuny medzi programami, doplnenie nového programu alebo jeho časti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva, a to za podmienky, že plnenie cieľa programu, z ktorého sa prostriedky presúvajú, bude zabezpečené.".

28. V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „kapitálových výdavkov" nahrádzajú slovami „výdavkov na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku7)".

29. V § 15 ods. 2 písmeno d) znie:

d) rezerva na štátne záruky,5a)".

31. V § 15 odsek 3 znie:

(3) Z rezervy na štátne záruky sa poskytujú plnenia veriteľom vyplývajúce zo štátnych záruk.".

32. V § 18 ods. 1 sa slová „na základe § 46 ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona5a)".

33. Nadpis pod § 20a znie: „Hospodárenie s prostriedkami Európskych spoločenstiev a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv".

34. V § 20a odsek 1 znie:

(1) Prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov") s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu na program Európskych spoločenstiev pre projekty budovania inštitúcií a investícií na podporu sociálnej a ekonomickej súdržnosti (ďalej len „program PHARE") sa vedú na osobitných účtoch ministerstva (ďalej len „národný fond") v Národnej banke Slovenska. Za správu týchto prostriedkov zodpovedá ministerstvo. Zostatok národného fondu koncom roka neprepadá.".

35. V § 20a ods. 4 prvej vete sa za slová „Európskych spoločenstiev" vkladajú slová „a prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu na program PHARE" a vypúšťajú sa slová „na to zriadenej".

36. § 20a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Podrobnosti o hospodárení s prostriedkami Európskych spoločenstiev poskytnutými Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov ustanoví vláda nariadením.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými prostredníctvom národného fondu na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.".

37. V § 25 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za finančné operácie sa považujú aj operácie, ktorými sa poskytujú návratné finančné výpomoci podľa § 27 ods. 2 a 3 a § 27a ods. 2 a 4 a získavajú sa príjmy z ich splácania.".

38. V § 27 ods. 3 sa slová „verejnoprospešných činností," nahrádzajú slovami „všeobecne prospešných služieb,19ca)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 19ca znie:

19ca) § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.".

39. V § 27 odsek 6 znie:

(6) Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza obec zo svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.".

40. V § 27a ods. 4 sa slová "verejnoprospešných činností," nahrádzajú slovami "všeobecne prospešných služieb,19ca)".

41. V § 27a odsek 6 znie:

"(6) Splátky istiny prijatých pôžičiek, úverov, návratných finančných výpomocí, menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov a poskytnuté návratné finančné výpomoci uhrádza vyšší územný celok zo svojho rozpočtu mimo výdavkov podľa odsekov 1 až 4.".

42. V § 29 ods. 3 sa za slová „príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív," vkladajú slová „príjmov z realizácie finančného majetku,".

43. V § 29a odsek 2 znie:

(2) Na emitovanie komunálnych dlhopisov sa vzťahuje osobitný zákon.20)".

44. V § 29a ods. 6 písm. a) sa slová „územnej samosprávy" nahrádzajú slovami „obce alebo vyššieho územného celku.".

45. V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na poskytnutie návratných finančných výpomocí".

46. V § 32a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Pri zostavení ozdravného rozpočtu nie je obec povinná dodržať ustanovenie § 29 ods. 2.".

47. V § 32a ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Ak obec preukáže, že plnením prijatých opatrení dosiahla zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov uvedených v odseku 1, ministerstvo môže na základe žiadosti obce vydať súhlas na predĺženie hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty.".

48. V § 32a ods. 18 sa na konci pripája táto veta:

„Pri zostavení krízového rozpočtu nie je obec povinná dodržať ustanovenie § 29 ods. 2.".

54. V § 46 ods. 5 sa slová „písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „písm. b) a c)".

55. § 46a sa vypúšťa.

56. Nad § 47 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcie" a nadpis pod § 47 sa vypúšťa.

57. Nadpis pod § 47a sa vypúšťa.

58. V § 47a odseky 2 až 4 znejú:

(2) Subjekt, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky poskytnuté z národného fondu, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu týchto prostriedkov vrátane penále vrátiť prostredníctvom subjektu, ktorý prostriedky poskytol a ktorý vrátené prostriedky odvedie do národného fondu najneskôr v deň nasledujúci po dni ich pripísania na účet.

(3) Ak Európske spoločenstvá požiadajú o vrátenie neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, odvedú sa tieto prostriedky z osobitného účtu ministerstva vrátane sankcie podľa odseku 4 do rozpočtu Európskych spoločenstiev. Rozdiel medzi vrátenou sumou a povinnou sumou odvodu vrátane sankcie do rozpočtu Európskych spoločenstiev sa vysporiada v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu.

(4) Slovenská republika zaplatí Európskym spoločenstvám úrok z omeškania v prípade oneskoreného vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorého výšku určujú Európske spoločenstvá.".

59. § 47a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ustanovenie odseku 2 platí pre nakladanie s prostriedkami Európskych spoločenstiev poskytnutých Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.".

60. § 49a znie:

㤠49a

Na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku môže ministerstvo

a) vydávať štátne pokladničné poukážky,29c)

b) viazať prostriedky štátneho rozpočtu,

c) určovať priority čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:

29c) § 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).".

61. V § 55d ods. 5 druhej vete sa za slovo „sa" vkladajú slová „pre obce".


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 358/1997 Z. z., zákonom č. 377/1998 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 441/2000 Z. z., zákonom č. 169/2001 Z. z., zákonom č. 445/2001 Z. z., zákonom č. 502/2001 Z. z., zákonom č. 506/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 559/2001 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou čl. I bodov 4, 21, 24, 49, 51, 52, 53, 62 a 63, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. I bodov 5, 6, 10, 22, 23 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004 a čl. I bodov 9, 11, 13, 14, 15, 20, 30 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.