Zákon č. 426/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 166/2002
Platnosť od 31.07.2002
Účinnosť od 01.09.2002

OBSAH