Vyhláška č. 406/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002 do30.06.2007
Účinnosť od 01.08.2002 do30.06.2007
Zrušený 298/2007 Z. z.

OBSAH