Zákon č. 405/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.2002 do31.12.2004
Zrušený 656/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2002 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

25.07.2002