Zákon č. 404/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002

OBSAH