Zákon č. 400/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.09.2002

OBSAH