Zákon č. 397/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 158/2002
Platnosť od 24.07.2002 do31.08.2012
Účinnosť od 24.07.2002 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.07.2002 - 31.08.2012

Pôvodný predpis

24.07.2002