Zákon č. 386/2002 Z. z.Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 156/2002
Platnosť od 18.07.2002
Účinnosť od 11.06.2020
Redakčná poznámka

s výnimkou § 9 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003