Oznámenie č. 374/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o otvorenom nebi

Čiastka 150/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom XVII ods. 2 zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

OBSAH