Oznámenie č. 369/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 29 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 18. decembra 2001.

369

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou svojím uznesením č. 1642 zo 4. októbra 2001 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 18. októbra 2001.

V súlade s článkom 29 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 18. decembra 2001.

Dňom nadobudnutia platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku skončila sa medzi Slovenskou republikou a Kanadou platnosť Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku podpísanej v Prahe 30. augusta 1990 (oznámenie č. 537/1992 Zb.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.