Oznámenie č. 369/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 29 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 18. decembra 2001.

Pôvodný predpis

29.06.2002