Oznámenie č. 364/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikácií a pôšt

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť 5. apríla 2002.