Oznámenie č. 362/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúre, vzdelávacej a vedeckej spolupráci

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť v súlade s článkom 29, t. j. 22. októbra 2001.